Doby životnosti majetku pro jednotlivé skupiny


Odpisová skupina

Doba odpisování

1 3 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let


Maximální roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování


Dle §31 Zákona o daních z příjmů
Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2


Roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování při zvýšení odpisu v prvním roce o 20%

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 40 30 33,3
2 31 17,25 20
3 24,4 8,4 10


Roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování při zvýšení odpisu v prvním roce o 15%

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 35 32,5 33,3
2 26 18,5 20
3 19 9 10


Roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování při zvýšení odpisu v prvním roce o 10%

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 30 35 33,3
2 21 19,75 20
3 15,4 9,4 10


Způsob výpočtu odepisování majetku:

Vstupní (pořizovací) cena se každý rok vynásobí sazbou v % a vydělí 100. Výsledný odpis se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Pro první rok se použije sazba platná pro první rok odepisování, v dalších letech se použije sazba platná pro další roky odepisování.
Pokud dojde ke zhodnocení majetku v prvním roce, jen se navýší vstupní cena a používají se sazby jakoby ke zhodnocení nedošlo.
Pokud dojde k technickému zhodnocení později, používají se procenta pro zvýšenou vstupní cenu.

Příklad odepisování majetku č. 1:

Majetek v ceně 97.500,- Kč je pořízen v roce 2010 a je zařazen do 3. odpisové skupiny (10 let):
Rok 2010: 97.500 * 5,5% = 5.362,50 -> zaokrouhleno na 5.363,- Kč.
Roky 2011-2018: 97.500 * 10,5% = 10.237,50 -> zaokrouhleno na 10.238,- Kč (použije se 8x).
Rok 2019: 97.500,00 - 5.363,00 - 8 * 10.238,00 = 10.233,00 Kč (nemůže být odepsáno více než je vstupní cena).

Příklad odepisování majetku č. 2:

Majetek v ceně 97.500,- je pořízen v roce 2010 a je zařazen do 3. odpisové skupiny (10 let):
V roce 2014 je technicky zhodnocen o 50.000,- Kč.
Rok 2010: 97.500 * 5,5% = 5.362,50 -> zaokrouhleno na 5.363,- Kč.
Roky 2011-2013: 97.500 * 10,5% = 10.237,50 -> zaokrouhleno na 10.238,- Kč (použije se 3x).
Daší roky (2014-2020): 147.500,00 * 10% = 14.750,- Kč.
Poslední rok - 2020: 147.500,00 - 5.363,00 - (3 * 10.238,0 ) - (7 * 14.750,00) = 8.173,00 Kč.
Koeficienty pro zrychlené odpisování


Dle §32 Zákona o daních z příjmů
Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50


Způsob výpočtu odepisování majetku

V prvním roce odepisování se vstupní cena vydělí koeficientem platným pro první rok odepisování.
V dalších letech se dvojnásobek zůstatkové ceny (pořizovací cena - součet již uplatněných odpisů) vydělí koeficientem platným pro další roky odepisování mínus počet let, po které již byl majetek odepisován.
Pokud dojte ke zhodnocení majetku v prvním roce, jen se navýší vstupní cena a používají se sazby jako by ke zhodnocení nedošlo.
Pokud dojde k technickému zhodnocení později, "nuluje" se při každém zhodnocení počet let odepisování a používá se koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu (3. sloupec v tabulce).
Odpis se pak počítá jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientu mínus počet let, po které byl již majetek odepsán z této zůstatkové ceny.
Vypočítaný odpis se opět zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Pro něktré speciální případy majetků je možné zvýšit odpisy v prvním roce odepisování:
o 20% vstupní ceny u nových strojů pro zemědělství a lesnictví u poplatníka s převážně zemědělskou a lesnickou výrobou
o 15% vstupní ceny u některých zařízení pro čištění a úpravu vod a některých zařízení na zhodnocení druhotných surovin
o 10% vstupní ceny u majetku ve skupinách 1-3 s vyjímkou automobilů, motocyklů a letadel, pokud nejsou používány provozovateli letecké dopravy a autodopravy...

Příklad odepisování majetku č. 3:

Majetek v ceně 97.500,- Kč je pořízen v roce 2010 a je zařazen do 3. odpisové skupiny (10 let):
Rok 2010: 97.500 / 10 = 9.750,- Kč.
Rok 2011: 2 * (97.500 - 9.750) / (11 - 1) = 17.550,- Kč.
Rok 2012: 2 * (97.500 - 9.750 - 17.550) / (11 - 2) = 15.600,- Kč.
Rok 2013: 2 * (97.500 - 9.750 - 17.550 - 15.600) / (11 - 3) = 13.650,- Kč.
... rok 2019: 97.500 - 9.750 - 17.550 - 15.600 - 13.650 - 11.700 - 9.750 - 7.800 - 5.850 - 3.900 = 1.950 Kč (odepíše se zbytek do vstupní ceny).

Příklad odepisování majetku č. 4:

Majetek v ceně 97.500,- je pořízen v roce 2010 a je zařazen do 3. odpisové skupiny (10 let):
V roce 2014 je technicky zhodnocen o 50.000,- Kč. Rok 2010: 97.500 / 10 = 9.750,- Kč.
Rok 2011: 2 * (97.500 - 9.750) / (11 - 1) = 17.550,- Kč.
Rok 2012: 2 * (97.500 - 9.750 - 17.550) / (11 - 2) = 15.600,- Kč.
Rok 2013: 2 * (97.500 - 9.750 - 17.550 - 15.600) / (11 - 3) = 13.650,- Kč.
Rok 2014: 2 * (97.500 + 50.000 - 9.750 - 17.550 - 15.600 - 13.650) / 10 = 18.190,- Kč.
Rok 2015: 2 * (97.500 + 50.000 - 9.750 - 17.550 - 15.600 - 13.650 - 18.190) / (10 - 1) = 16.169,- Kč (po zaokrouhlení).
... rok 2022: 97.500 - 9.750 - 17.550 - 15.600 - 13.650 - 18.190 - 16.169 - 14.148 - 12.127 - 10.106 - 8.084 - 6.063 - 4.042 = 2.021 Kč (odepíše se zbytek do vstupní ceny).